Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace o zpracování osobních údajů při používání našich webových stránek.

Pokud používáme osobní údaje pro účely poskytování svých služeb, péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumu trhu, bude tato informace součástí našich zásad ochrany osobních údajů.

Ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů, dalších zákonů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je správcem společnost:

 

Alpen Pharma CZ Ltd
Pražská 180
250 66 Zdiby
Česká republika

 

Web: www.alpenpharma.cz
Email: info.cz@alpenpharma.com
Tel.: (+420) 773 370 759, (+420) 266 316 325

 

Vaše práva

 

Právo na přístup

V souladu s článkem 15 GDPR máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje týkající se vaší osoby. V takovém případě máte právo na přístup k informacím o těchto osobních údajích a na další informace uvedené v článku 15 GDPR.

 

Právo na opravu

V souladu s článkem 16 GDPR máte právo požádat o okamžité odstranění nepřesných osobních údajů týkajících se vaší osoby. S přihlédnutím k účelu zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i formou dodatkového prohlášení.

 

Právo na výmaz

Máte právo požádat o okamžitý výmaz osobních údajů týkajících se vaší osoby. Jsme povinni neprodleně vymazat osobní údaje za předpokladu, že jsou splněny odpovídající požadavky článku 17 GDPR. Podrobnosti naleznete v článku 17 GDPR.

 

Právo na omezení zpracování

V souladu s článkem 18 GDPR máte za určitých okolností právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

V souladu s článkem GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a máte právo na to, abychom tyto údaje bez obstrukcí předali jinému správci, za předpokladu, že zpracování je založeno na prohlášení o souhlasu podle článku 6 (1) a) GDPR nebo článku 9 (2) a) GDPR, které vychází ze smlouvy podle článku 6 odst. (1) b) GDPR a zpracování se provádí automaticky.

 

Právo na námitku

V souladu s článkem 21 GDPR máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby, na základě článku 6 (1) e) nebo f) GDPR. Toto platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Zpracujeme-li vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely takového marketingu. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

V souladu s článkem 77 GDPR máte právo, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, podat stížnost dozorovému úřadu. Toto právo existuje zejména v členském státě obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného protiprávního jednání, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby porušuje GDPR.

 

Uplatnění vašich práv

Pokud chcete uplatnit některé se svých práv, kontaktujte nás, prosím, jako správce na kontaktech uvedených výše nebo použijte některý z dalších formulářů, které vám pro komunikaci s námi nabízíme. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás, prosím.

 

Záznamové soubory serveru

Když navštívíte naše webové stránky, společnost, kterou využíváme pro provoz webových stránek, ukládá technické informace o vámi používaném terminálovém zařízení (operační systém, rozlišení obrazovky a další funkce neosobní povahy) a o vašem prohlížeči (verze, nastavení jazyka), zejména pak veřejnou IP adresu počítače, který používáte k návštěvě našich webových stránek, včetně data a času vašeho přístupu. IP adresa je jedinečná číselná adresa, pod kterou terminál odesílá údaje na internet a načítá je z něj. Pokud během používání webových stránek nesdílíte údaje, na jejichž základě vás můžeme identifikovat, nemůže náš poskytovatel služeb ani my vědět, komu daná IP adresa patří. Uživatel může být dále identifikován v případě, že proti němu budou podniknuty právní kroky (např. v případě útoků na webovou stránku) a my zjišťujeme jejich totožnost během vyšetřování. Obecně platí, že se nemusíte obávat, že bychom byli schopni spojit vaši IP adresu s vámi.

Náš poskytovatel služeb využívá zpracovávané údaje tak, že nelze nikoho osobně identifikovat, a to pro statistické účely, abychom zjistili, jaký typ koncových zařízení a s jakým nastavením se používá pro přístup na naše webové stránky, a následně je odpovídajícím způsobem optimalizovali. Tyto statistiky neobsahují žádné osobní údaje. Právním základem pro sestavování statistik je článek 6 (1) f) GDPR.

IP adresu dále používáme k tomu, abyste byli z technického hlediska schopni přistupovat na naše webové stránky a používat je a abychom byli schopni odhalit a odvrátit útoky proti našemu poskytovateli služeb nebo na naše webové stránky. Útoky s cílem poškodit provozovatele webových stránek nebo jejich uživatele se bohužel opakovaně dějí (dochází např. k zabránění přístupu, sledování údajů, distribuci škodlivého softwaru (např. virů) nebo k jiným nezákonným krokům). Takové útoky by narušily řádné fungování datového centra společnosti, kterou jsme najali, fungování našich webových stránek nebo jejich funkcí a bezpečnost návštěvníků našich webových stránek. IP adresu a dobu přístupu zpracováváme, abychom takové útoky odvrátili. Tímto zpracováním sledujeme – prostřednictvím svého poskytovatele služeb – oprávněný zájem v podobě zajištění funkčnosti svých webových stránek a zamezení nezákonným útokům na nás a návštěvníky našich webových stránek. Právním základem pro zpracování je článek 6 (1) f) GDPR.

Uložené IP údaje se vymažou (pomocí anonymizace), ihned poté, co již nejsou nutné pro detekci nebo obranu proti útoku.

 

Soubory cookie

Pro provoz svých webových stránek používáme soubory cookie a podobné technologie (místní úložiště) s cílem zajistit technickou funkčnost webových stránek, porozumět tomu, jak návštěvníci naše webové stránky používají, a ukládat předdefinovaná nastavení uživatelů do jejich prohlížeče.

Soubor cookie je malý textový soubor, který váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače při přístupu na naše webové stránky. Pokud později navštívíte naše webové stránky, můžeme tyto soubory znovu přečíst. Soubory cookie se ukládají po různá časová období. Druh souborů cookie, které bude váš prohlížeč akceptovat, můžete kdykoliv nastavit. To však může způsobit, že naše webové stránky nebudou fungovat správně. Soubory cookie můžete dále kdykoli sami smazat. Pokud je neodstraníte, můžeme určit, jak dlouho má být soubor cookie ve vašem počítači uložen. Rozlišuje se mezi dočasnými a trvalými soubory cookie. Dočasné soubory cookie váš prohlížeč maže, jakmile naše webové stránky opustíte nebo zavřete prohlížeč. Trvalé soubory cookie se ukládají po dobu, kterou určíme během jejich ukládání.

Soubory cookie používáme pro následující účely:

·Technicky nezbytné soubory cookie, které jsou nutné pro používání funkcí naší webové stránky (např. pro identifikaci vašeho přihlášení). Bez těchto souborů cookie nelze některé funkce vůbec poskytovat.

·Funkční soubory cookie používané pro technickou realizaci určitých funkcí, které chcete používat.

·Analytické soubory cookie, které slouží k analýze chování uživatele.

·Soubory cookie třetích stran. Soubory cookie třetích stran ukládají třetí strany, jejichž funkce začleňujeme do svých webových stránek s cílem umožnit určité funkce. Mohou být také použity k analýze chování uživatele.

Většina prohlížečů, které používají naši uživatelé, nám umožňuje nastavit druhy souborů cookie, které mají být uloženy, včetně odstranění (určitých) souborů cookie. Pokud omezíte ukládání souborů cookie na určité webové stránky nebo nepovolíte soubory cookie z webových stránek třetích stran, nemusí být nadále možné plně využívat všechny funkce naší webové stránky. Informace o tom, jak přizpůsobit nastavení souborů cookie pro nejběžnější prohlížeče, jsou k dispozici zde:

·Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

·Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…)

·Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

·Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete zprávu prostřednictvím jedné z nabízených možností kontaktu, použijeme vámi poskytnuté údaje ke zpracování vaší žádosti. Právním základem je v tomto případě náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s článek 6 (1) f) GDPR. Pokud vaše žádost slouží k uzavření smlouvy s námi, dalším právním základem pro zpracování je článek 6 (1) b) GDPR. Data budou vymazána po splnění vašeho požadavku. Pokud jsme ze zákona povinni uchovávat údaje po delší dobu, dojde k jejich vymazání po uplynutí příslušné lhůty.

 

Registrace / Zákaznický účet

Po vytvoření zákaznického účtu zpracujeme údaje, které poskytnete, za účelem vytvoření a správy účtu a umožníme vám využívat služby spojené s vaším zákaznickým účtem. Právním základem pro zpracování je článek 6 (1) a) GDPR. Pokud vytvoření zákaznického účtu slouží k uzavření smlouvy s námi, je dalším právním základem pro zpracování článek 6 (1) b) GDPR.

Tyto údaje jsou uloženy až do okamžiku smazání zákaznického účtu. Pokud jsme ze zákona povinni uchovávat údaje po delší dobu (např. za účelem plnění účetních povinností) nebo pokud nám zákon povoluje uchovávat údaje po delší dobu (např. z důvodu probíhajícího soudního sporu proti držiteli uživatelského účtu), budou údaje vymazány po vypršení archivační povinnosti nebo na základě zákonného povolení.

 

Žádost o práci

Těší nás váš zájem o nás a to, že jste se ucházeli nebo se ucházíte o místo v naší společnosti. Rádi bychom vám poskytli informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se žádostí uvedenou níže.

Informace, které jste nám poskytli, zpracujeme v souvislosti s vaší žádostí, abychom mohli posoudit vaši vhodnost pro danou pozici (případně jiné dostupné pozice v naší společnosti) a realizovat proces zpracování vaší žádosti.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je výkon oprávněných zájmů v souladu s článkem 6 (1) f) GDPR. Náš zájem spočívá v realizaci procesu v rámci příjmu žádostí a případně v prosazování nároků nebo obraně proti nim.

V případě zamítnutí žádosti se údaje žadatele vymažou do 6 měsíců.

Pokud jste byli v rámci procesu zpracování žádostí přijati na pozici, budou údaje ze systému dat žadatelů převedeny do našeho personálního informačního systému.

Vaše údaje budou v zásadě poskytovány pouze osobám ve společnosti, které o to požádají, a to za účelem řádné realizace procesu zpracování žádostí.

 

Poskytování údajů třetím stranám

V zásadě neposkytujeme obdržené osobní údaje třetím stranám (tj. zejména ne pro reklamní účely).

Pro provoz těchto internetových stránek nebo poskytování produktů / služeb však spolupracujeme s poskytovateli služeb (zpracovateli). Je možné, že se tito poskytovatelé služeb s osobními údaji seznámí. Své poskytovatele služeb vybíráme velice pečlivě – zejména s ohledem na ochranu a bezpečnost údajů – a přijímáme veškerá opatření, která jsou podle zákona o ochraně osobních údajů požadována pro přípustné zpracování údajů.

 

Zpracování údajů mimo EU

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci EU/nebo ve Švýcarsku. Pro Švýcarsko stanovila EU příslušnou úroveň ochrany údajů svým rozhodnutím 2000/518/ES. Někteří z našich poskytovatelů služeb, jejichž moduly plug-in a nástroje používáme, však zpracovávají údaje mimo EU. Vysvětlení k této záležitosti je uvedeno v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů ve formě informací o použitých modulech plug-in/nástrojích.

Zajišťujeme příslušnou úroveň ochrany údajů v souvislosti se svojí účastí v tzv. Štítu na ochranu osobních údajů a opatřeními, která poskytovatel služeb přijal pro ochranu a bezpečnost údajů.

 

Analytika společnosti Google

V rámci dohody o zpracování údajů používáme službu poskytovanou společností Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, případně prostřednictvím Google Tag manager Google Analytics. Jakožto zpracovatel objednávek používá společnost Google pro tento účel tzv. soubor „cookie“ – malý textový soubor uložený ve vašem počítači vaším prohlížečem. Tento soubor cookie poskytuje společnosti Google informace o vámi navštívených webových stránkách a zejména pak tyto informace: typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, technické informace o operačním systému a prohlížeči a veřejná IP adresa počítače, který používáte. Google Analytics používáme tak, že vaše IP adresa je používána pouze v anonymní podobě. K této anonymizaci dochází po oznámení společnosti Google v Evropské unii nebo v členském státě EHP. Celá IP adresa bude odeslána pouze na server společnosti Google v USA a ve výjimečných případech bude zkrácena. Společnost Google tvrdí, že IP adresa je anonymizována ještě před jejím uložením na trvalém nosiči dat. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Služba Google Analytics nám umožňuje sestavovat statistiky využití našich webových stránek a získávat demografické údaje o návštěvnících a jejich chování, a to ve formě, která neumožňuje osobní identifikaci . Statistiky nám též pomáhají lépe pochopit, jak návštěvníci naše webové stránky najdou, takže můžeme optimalizovat nastavení pro vyhledávače a činnosti v oblasti reklamy. Toto zpracování nám umožňuje sledovat legitimní zájem s cílem vylepšit své webové stránky a své reklamní nástroje. Právním základem pro zpracování je článek 6 (1) f) GDPR.

Informace o odhlášení ze služby Google Analytics naleznete na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google AdSense

Tato webová stránka používá službu Google AdSense, což je služba pro integraci reklam společnosti Google Inc. („Google“). Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google AdSense používá soubory „cookie“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají této webové stránce analyzovat, jak uživatelé dané stránky používají. Služba Google AdSense také používá tzv. webové majáky (neviditelnou grafiku). Prostřednictvím těchto webových majáků lze vyhodnocovat informace, např. návštěvnost těchto stránek.

Informace o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a doručování reklamních formátů generované soubory cookie a webovými majáky budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Tyto informace může společnost Google poskytnout smluvním partnerům společnosti Google. Společnost Google však vaši IP adresu nespojí se žádnými dalšími vašimi údaji.

Soubory cookie AdSense se ukládají na základě článku 6 (1) f) GDPR. Provozovatel webové stránky má legitimní zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat své webové stránky a svoji reklamní činnost.

 

Google AdWords / Sledování přechodů

Tato webová stránka používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“).

V rámci služby Google AdWords používáme tzv. sledování přechodů. Jakmile kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování přechodů. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie pozbývají platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité webové stránky a soubor cookie této stránky je stále platný, společnost Google a my můžeme zjistit, že uživatel na reklamu klikl a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro sledování přechodů slouží k vytváření statistik přechodů pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování přechodů. Zákazníci vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování přechodů. Zákazník služby AdWords však neobdrží žádné informace, které by umožňovaly uživatele osobně identifikovat. Pokud nechcete být zahrnuti ve sledování, můžete proti němu vznést námitku tak, že ve svém internetovém prohlížeči v části Uživatelská nastavení jednoduše deaktivujete soubory cookie pro sledování přechodů společnosti Google. Ty poté nebudou zahrnuty do statistik sledování přechodů.

Soubory cookie týkající se přechodů se ukládají na základě legitimního zájmu analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat webové stránky a reklamu zde umístěnou (právní základ: článek 6 (1) f) GDPR).

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a abyste mohli soubory cookie povolit pouze v jednotlivých případech, abyste přijímali soubory cookie pro určité případy nebo abyste je obecně vyloučili a aktivovali automatické mazání souborů cookies při zavření svého prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být omezena funkčnost této webové stránky.

 

Google Remarketing / DoubleClick

Naše stránky využívají funkce remarketingu služby Google Analytics ve spojení s funkcemi služby Google AdWords a služby DoubleClick společnosti Google. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce vám umožňuje propojit cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí remarketingu služby Google Analytics s funkcemi služby Google AdWords a služby Google DoubleClick, které jsou propojeny se všemi zařízeními. Tímto způsobem mohou být na jiném z vašich terminálů (např. tablet nebo PC) zobrazeny personalizované reklamní zprávy týkající se zájmů, které byly upraveny v závislosti na vašem předchozím používání a chování při procházení internetu na jednom terminálu (např. na mobilním telefonu).

Pokud jste poskytli svůj souhlas, společnost Google propojí za tímto účelem historii vašeho webového prohlížeče a aplikace s vaším účtem Google. Tímto způsobem mohou být stejné upravené reklamní zprávy zobrazeny na jakémkoliv zařízení, na kterém se přihlašujete prostřednictvím svého účtu Google.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů ověřená společností Google, která jsou dočasně propojena s našimi údaji služby Google Analytics s cílem definovat a vytvářet cílové skupiny pro reklamu napříč různými zařízeními.

Remarketing/cílení na více zařízení můžete trvale zrušit tak, že se prostřednicím svého účtu Google odhlásíte z personalizované inzerce pomocí tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Údaje shromážděné ve vašem účtu Google se shromažďují pouze na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google poskytnout nebo zrušit (článek 6 (1) a) GDPR). V případě procesů sběru dat, které nejsou propojeny s vaším účtem Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste jeho propojení odmítli), je sběr dat založen na článku 6 (1) f) GDPR. Legitimní zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel internetových stránek má zájem o anonymní analýzu návštěvníků internetových stránek pro reklamní účely.

Další informace a nařízení o ochraně údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Flowplayer

Do své online nabídky jsme zahrnuli videa, která jsou uložena na adrese  http://www.flowplayer.com a která lze přehrávat přímo z našich webových stránek. Toto zpracování vychází z článku 6 (1) věty 1 f) GDPR. Sledujeme tak svůj legitimní zájem o zlepšení uživatelských zkušeností a optimalizaci svých služeb. Flowplayer AB sídlí na adrese Riddargatan 17B, 114 57, Stockholm ve Švédsku a podléhá právu na ochranu údajů Evropské unie.

Při návštěvě webových stránek obdrží společnost Flowplayer informace o tom, že jste navštívili příslušné nižší úrovně našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Flowplayer poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni do služby Flowplayer, budou vaše údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být připojeni ke svému profilu ve službě Flowplayer, musíte se před návštěvou webové stránky odhlásit. Flowplayer ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo návrhu svých webových stránek s cílem vyhovět vašim potřebám. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) s cílem poskytnout poptávkově orientovanou reklamu a informovat ostatní uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů a své právo musíte uplatnit u společnosti Flowplayer.

Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování údajů společností Flowplayer naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. Najdete v nich i další informace o svých právech a nastaveních na ochranu svého soukromí: https://flowplayer.com/privacy-policy

 

Zpravodaj

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budou údaje, které jste poskytli pro vytvoření a odeslání zpravodaje, jakož i pro potvrzení o registraci do našeho zpravodaje, zpracovány, dokud se z odběru neodhlásíte. Právním základem pro zpracování je článek 6 (1) a) GDPR. Odeslání zpravodaje vyžaduje ověření vašeho souhlasu kliknutím na potvrzovací odkaz v ověřovacím e-mailu, který vám zašleme po registraci. Po kliknutí na příslušný odkaz zpracujeme veřejnou IP adresu počítače, ze kterého byl odkaz aktivován, spolu s datem a časem kliknutí. Tyto údaje zpracováváme, abychom měli důkaz, že jste potvrdili příjem našeho e-mailového zpravodaje.

Právním základem pro zpracování je článek 6 (1) f) GDPR. Naším legitimním zájmem je splnit svoji povinnost poskytnout důkaz o vašem souhlasu s odběrem.

Svůj souhlas můžete kdykoli stáhnout zrušením odběru zpravodaje. Odkaz naleznete na konci každého zpravodaje.

Vaše údaje vymažeme, jakmile odběr zrušíte. Smažeme údaje, které potřebujeme jako důkaz, že jste souhlasili s tím, že vám bude zasílán zpravodaj, po uplynutí promlčecí lhůty týkající se povinnosti poskytnout důkaz.

 

Úprava zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stále aktualizujeme. Vyhrazujeme si proto právo je čas od času měnit a aktualizovat změny ve sběru, zpracování nebo používání vašich údajů. Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na následující adrese alpenpharma.cz/cs/privacy-policy-cz.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech:

Email: data.protection@alpenpharma.com